Положення

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі - УЖКГ) є виконавчим органом Полтавської міської ради. Згідно з інструкцією діловодства виконавчого комітету Полтавської міської ради індекс УЖКГ   01-06.

УЖКГ створене на підставі рішення сесії Полтавської міської ради. Засновником є Полтавська міська рада. 

Управління є  підконтрольним та підзвітним у своїй діяльності Полтавській міської раді. 

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України,  наказами та листами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями Полтавської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

Призначення, основні завдання і функції

Управління здійснює координацію діяльності комунальних підприємств Полтавської міської ради, якщо це передбачено статутами підприємств.

1.1. Основними завданнями управління є:

1.1.1. Забезпечення реалізації програм і планів перспективного розвитку та удосконалення роботи житлово-комунального господарства міста.

1.1.2. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, програм економічного, екологічного та соціального розвитку міста, цільових програм спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з питань житлової політики, енергозабезпечення, підвищення рівня безпечних умов праці, реформування сфери житлово-комунального господарства.

1.1.3. Забезпечення виконання завдань по утриманню, експлуатації, поточному ремонту, капітальному ремонту, будівництву і реконструкції об’єктів міського благоустрою, житлового фонду та інших об’єктів.

1.1.4. Розробка заходів щодо забезпечення роботи житлово-комунального господарства з метою найповнішого задоволення потреб населення у  всіх видах житлових та комунальних послуг.

1.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1.2.1. Надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності комунальних підприємств для обслуговування території міста.

1.2.2. Управління є органом управління для підпорядкованих комунальних підприємств. Начальник управління, як керівник органу до сфери управління якого належать комунальні підприємства, призначає (обирає) керівників комунальних підприємств шляхом укладення з ними договорів (контрактів), в яких визначаються строки найму, права, обов’язки і відповідальність керівників, умови матеріального забезпечення, умови звільнення з посади, інші умови найму.

1.2.3. Розробляє плани фінансування  робіт по поточному, капітальному ремонту, будівництву, реконструкції об’єктів міського комунального   господарства та інших об’єктів.

1.2.4. Оприлюднює у визначеному законом порядку публічну інформацію, що була отримана чи створена в процесі виконання основних завдань та функцій управління.

1.2.5. Надає відповіді на запити на інформацію, що надійшли до управління, чи направляє цей запит належному розпоряднику інформації у визначений законом термін.

1.2.6. Сприяє депутатам міської ради, громадським організаціям, громадській раді, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами місцевого самоврядування доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

1.2.7. Приймає участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень у межах, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

1.2.8. Забезпечує розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та надання відповідей на запити на інформацію, що надходить в управління. 

1.2.9. Надає безоплатну первинну правову допомогу відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та в межах повноважень.  

1.2.10. Готує проекти рішень Полтавської міської ради, виконавчого комітету Полтавської міської ради та розпоряджень міського голови стосовно фінансування, проектування, поточного ремонту, капітального ремонту, будівництва та реконструкції, утримання житлово-комунального господарства, зняття та списання житлового фонду з балансу житлово-експлуатаційних організацій, передачі житлового фонду на баланси юридичних осіб,   та з інших питань, віднесених до повноважень управління.

1.2.11. Відповідно до розроблених планів здійснює підбір підрядників, у встановленому законодавством порядку, на поточний, капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію житла, елементів благоустрою та інших об’єктів.

1.2.12. Погоджує завдання  по проектуванню та видачі технічних умов на будівництво комунальних об’єктів, по яких управління виступає замовником.

1.2.13. Здійснює контроль за виконанням робіт по поточному,         капітальному ремонту, будівництву та реконструкції елементів благоустрою і капітальному ремонту, будівництву, реконструкції  житла та інших об’єктів, по яких управління виступає замовником. Укладає угоди та приймає виконані роботи в межах ліміту затверджених асигнувань.

1.2.14. Здійснює контроль за виконанням робіт по поточному утриманню елементів благоустрою, кладовищ, санітарній очистці та озелененню міста, забезпечує використання виділених коштів на утримання міста.

1.2.15. Для забезпечення контролю за якістю та обсягами проведення поточних (середніх)  ремонтів  та утримання об’єктів благоустрою управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, що виступає замовником,  здійснює технічний нагляд за виконанням вказаних послуг.

1.2.16. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання  житлового фонду і об’єктів комунального господарства, місць парковки автотранспорту.

1.2.17. Розробляє та реалізує місцеві програми у сфері житлово-комунального господарства, приймає участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм.

1.2.18. Розробляє систему заходів щодо роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф. В разі потреби забезпечує їх безумовне виконання.

1.2.19. Приймає учать у розробці та погодженні цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до законодавства України. 

1.2.20. Приймає участь у затвердженні норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням.

1.2.21. Надає пропозиції щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг.

1.2.22. Здійснює управління об’єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності, забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію.

1.2.23. Погоджує, як суміжник, межі земельних ділянок у випадках коли земельні ділянки є суміжними із землями Полтавської міської ради.

1.2.24. З метою надання повноцінних послуг по утриманню житлового господарства координує роботу підпорядкованих комунальних підприємств.

1.2.25. Інформує населення про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам.

1.2.26. Укладає договори з підпорядкованими підприємствами на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг.

1.2.27. Сприяє уповноваженим органам у здійсненні контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг.

1.2.28. Приймає участь у проведенні моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства.

1.2.29. Приймає участь у розробці і затвердженні стандартів, нормативів, норм, порядків, правил у сфері житлово-комунальних послуг.

1.2.30. Приймає участь у здійсненні контролю за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо.

1.2.31. Розглядає пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань.

1.2.32. Погоджує графіки проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником згідно з діючими будівельними нормами і правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативними документами. 

1.2.33. Приймає участь у визначенні переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах.

1.2.34. Разом з управлінням патрульної поліції у м. Полтаві та спеціалізованими комунальними підприємствами здійснює контроль щодо обладнання автомобільних доріг, вулиць об’єктами автомобільного сервісу згідно із затвердженими нормативами проектування, планами будівництва і генеральними схемами розміщення таких об’єктів, з дотриманням екологічно безпечних умов підпорядкованих комунальних підприємств.

1.2.35. Затверджує,  разом з відповідними органами державного нагляду і контролю, представницькими органами, плани спільних заходів щодо взаємодії в умовах надзвичайного стану.

1.2.36. Сприяє у вирішенні питань щодо розміщення на території міста підприємств, які здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, в тому числі сприяє у прийнятті рішень про відведення земельних ділянок для розміщення цих підприємств, а також здійснює інші повноваження відповідно до законів України.

1.2.37. За погодженням з власником сприяє у здійсненні державного управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду в Україні.

1.2.38. Сприяє у здійсненні державного контролю за використанням і схоронністю житлового фонду.

1.2.39. Здійснює керівництво житловим господарством, забезпечення належного технічного стану, капітального ремонту житлового фонду, що є у віданні Ради.

1.2.40. Здійснює придбання квартир або майнових прав на квартири за бюджетні кошти в порядку передбаченому чинним законодавством згідно програм затверджених Полтавською міською радою.

1.2.41. Надає пропозиції щодо визначення територій складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу.  

1.2.42. Контролює заходи подальшого поліпшення умов праці та їх дотримання, вимог виробничої санітарії.

1.2.43. Надає рекомендації по укладанню колективних договорів на підвідомчих підприємствах.

1.2.44. Організовує роз’яснення серед працівників і населення житлового законодавства.

1.2.45. Здійснює контроль за реалізацією державної політики щодо охорони праці на підпорядкованих підприємствах та попередження невиробничого травматизму серед населення міста у комунальний сфері, формуванні програм заходів по їх покращенню, відповідності вимогам законодавства, організаційно-методичне керівництво та здійснення контролю за дотриманням відповідних нормативних актів. 

1.2.46. Управління, як орган місцевого самоврядування в межах наданих повноважень, проводить заходи по передачі безхазяйного майна,  розміщеного на території м. Полтави, до відповідних підприємств, установ та організацій.

1.2.47. Здійснює прийом громадян, своєчасний розгляд заяв та скарг, вживає заходи щодо усунення причин, які породжують скарги.

1.2.48. Організовує та контролює роботу підпорядкованих підприємств на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, контролює виконання наказів вищестоящих штабів цивільної оборони.

1.2.49. Розробляє структуру та штатний розпис управління в межах доведеної чисельності, що затверджується начальником управління та міським головою. Розробляє кошториси на утримання управління, в межах доведеного ліміту фінансування, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (з питань експлуатації та розвитку міського господарства), за його відсутності затверджуються першим заступником міського голови.

1.2.50. Надає роз’яснення підприємствам і населенню з питань оплати за користування житлово-комунальними послугами.

1.2.51. Здійснює співпрацю з громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана з функціями структурного підрозділу; взаємодіє та сприяє у вирішенні питань, пов’язаних з реалізацією основних статутних повноважень громадськими організаціями, які легалізовані у встановленому законом порядку та поширюють свою діяльність на території міста Полтави як адміністративно – територіальній одиниці.

1.2.52. Отримання та ведення обліку, за встановленим зразком, звернень громадян про надання незадовільних послуг.     

1.2.53. Погоджує проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів по вулично-дорожній мережі м. Полтави. 

1.2.54. Приймає участь у вирішенні питань стосовно організації дорожнього руху на території міста Полтава, в межах чинного законодавства.

1.2.55. Управління має право подавати заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за територіальною громадою міста в особі Полтавської міської ради та отримувати відповідні документи. 

1.2.56. Управління  не несе відповідальності щодо підготовки документів та оформлення свідоцтв про право власності, в порядку визначеному діючим законодавством, підприємствами, установами та організаціями.

1.2.57. Управління не несе відповідальність за правильність і достовірність землевпорядної документації, яку виготовили землевпорядні організації.

1.2.58. Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

1.2.59. Забезпечує отримання заяв та протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку, що передаються на зберігання до виконавчого комітету Полтавської міської ради, внесення відповідних даних до журналу обліку протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків, що передаються на зберігання до виконавчого  комітету Полтавської міської ради, ведення журналу обліку протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків, що передаються на зберігання до виконавчого комітету Полтавської міської ради, повідомлення заявнику про факт взяття протоколу на зберігання.

1.2.60. Проводить перевірку відповідності заяви та протоколу, що надійшов на зберігання, вимогам чинного законодавства та у разі їх невідповідності нормам чинного законодавства повертає їх заявнику із зазначенням конкретних підстав для повернення.

1.2.61. Забезпечує  зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного  будинку та розміщення на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами.

1.2.62. Надає засвідчені у встановленому порядку копії протоколу, що знаходиться на зберіганні, за відповідним зверненням співвласника чи управителя багатоквартирного житлового будинку.

1.2.63. Забезпечую реалізацію інших повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Порядком зберігання протоколів зборів співвласників  багатоквартирного  будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими  зборами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 109.

1.2.64. Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Порядком списання з балансу багатоквартирних будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 301.

1.2.65. Забезпечує визначення на конкурсних засадах виконавців житлової послуги та комунальних послуг в установленому порядку  згідно вимог чинного законодавства.

Права щодо інших підрозділів та організацій

1. Здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами, нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об’єктів, благоустрою територій.

2. Вимагати від підпорядкованих підприємств та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання функціональних обов’язків.

3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

4. Розробляти, погоджувати та затверджувати положення про преміювання керівників підвідомчих комунальних служб та положення про преміювання спеціалістів відділу технагляду при управлінні.

5. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від інших підрозділів виконавчого комітету, представницьких органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на завдань управління.

6. Взаємодіяти із іншими структурними підрозділами  виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян, громадянами.

7. На придбання інвентарю, обладнання для власних потреб за рахунок кошторисів на утримання апарату управління та технагляду, списувати з балансу зношені та непридатні для подальшого використання інвентар, обладнання та інші цінності.

8. Списувати в установленому порядку зі свого балансу витрати на проектно-вишукувальні роботи по нездійсненому капітальному ремонту, будівництву та реконструкції об’єктів міського комунального господарства і житла, дебіторську заборгованість, щодо якої минули терміни, інші борги, застарілі та непридатні для подальшого використання устаткування, матеріали, транспортні засоби, інвентар та інструмент, здійснювати уцінку фізично зношених матеріалів.

9. Залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

10. Вступати у взаємовідносини з іншими підрозділами виконавчого комітету, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними,  на договірних засадах.

11. Здійснювати інші види діяльності, які сприяють досягненню основних завдань управління.

Майно та фінанси

1. Майно управління складають основні та інші засоби та цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі управління.

2. Майно управління є власністю міської ради і закріпляється за управлінням на праві оперативного управління.

3. Джерелом формування майна управління є:

  • майно передане йому органами місцевого самоврядування, іншими відділами та управліннями виконкому міської ради; 
  • майно придбане за бюджетні кошти цільовим призначенням для управління;
  • інше майно, отримане на законних підставах.

4. Управління   утримується  за  рахунок  коштів   міського  бюджету а також спеціальних бюджетних  коштів.  

 

Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Полтавської міської ради
© 2019-2020
Адреса: 36020 м. Полтава, вул. Стрітенська, 19
тел.: (0532) 56-19-38
Електронна пошта: 03365854@mail.gov.ua